Disclaimer

Het gebruik van deze site is onderworpen aan volgende voorschriften, dewelke de gebruiker door de eenvoudige toegang tot en gebruik van de site wordt geacht te aanvaarden:

1.

Aan de inhoud van de hoger vermelde site kan enkel een informatieve waarde worden toegekend, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle afbeeldingen op de hoger vermelde site, met inbegrip van o.a. de teksten, foto's, grafisch materiaal, handelsnamen, logo's, behoren tot de exclusieve eigendom van dan wel in licentie bij Adhemar, hetzij aan met hen verbonden entiteiten, hetzij aan derden. Zij vallen dan ook onder het copyright, recht van handelsmerk en/of enig ander intellectueel recht van Adhemar, hetzij van een aan hen verbonden entiteit, hetzij van derden. Dit eigendomsrecht wordt op geen enkele wijze overgedragen op de gebruiker van hoger vermelde website. Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de auteur of de rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de afbeeldingen zoals opgenomen op de hoger vermelde website, verboden.

Naar best vermogen wordt de hoger vermelde website op regelmatige basis geactualiseerd, evenwel verleent Adhemar geen enkele waarborg inzake de actualiteit, volledigheid en correctheid van de informatie zoals weergegeven. De foutloze en/of continue werking van de hoger vermelde site kan niet worden gegarandeerd.

Verwijzingen of links naar andere sites dewelke geen eigendom zijn van Adhemar, zijn louter illustratief.

2.

Adhemar wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze voortspruit uit de toegang tot en het gebruik van de hoger vermelde site, uitgezonderd in geval van opzet of grove fout in diens hoofde.

Op geen enkele wijze kan Adhemar verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van externe sites waarnaar op de hoger vermelde site wordt verwezen, noch voor de eventuele nadelige gevolgen en/of schade voortspruitende uit het gebruik van deze . Adhemar biedt geen enkele garantie over het veiligheidsniveau van deze externe sites, noch over de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van de site-eigenaars en/of site-houders.

3.

De informatie zoals verstrekt op de hoger vermelde website maakt geenszins een aanbod uit, tenzij expliciet anders vermeld. Voor nader professioneel advies of een concreet verkoops – en/of dienstverleningsaanbod wendt elke gebruiker zich tot een plaatselijke verdeler van Adhemar-producten en/of - diensten.

4.

De persoongegevens verkregen door de hoger vermelde website kunnen door Adhemar worden verwerkt voor onder meer commerciële prospectie en promotie van de door hen aangeboden artikelen, het beheer van het cliëntenbestand, marketing, public relations, ... .

U kan tegen de aanwending van uw persoonsgegevens voor de vernoemde doeleinden van commerciële prospectie verzet aantekenen. U heeft tevens het recht op inzage en informatie van/over de betreffende gegevens evenals het recht op verbetering.

De verwerking van de persoonsgegevens wordt beheerst door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993). Voor nadere inlichtingen dienaangaande kan u steeds contact opnemen met Adhemar of zich wenden tot de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

5.

De informatie zoals door Adhemar verstrekt bij wege van de hoger vermelde site wordt beheerst door het Belgisch recht, waaraan ze onderworpen is. Elke gebruiker rechtssubject van een ander land dan België, dient vooraleer gebruik van de hoger vermelde site te maken, te verifiëren of hem/haar door de eigen toepasselijke regelgeving toegangs- en/of gebruiksrecht toegekend wordt.

Contactinformatie

Adhemar BVBA
Kammerstraat 25
9000 Gent
België

BTW BE0463819257

of Telefoon 0475 370 348